Rautilan-Irjalan kyläyhdistys ry

Säännöt

1. § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Rautilan-Irjalan kyläyhdistys. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä kyläyhdistykseksi. Kyläyhdistyksen toiminta-alueena ovat Rautilan ja Irjalan entiset koulupiirit. Yhdistyksen kotipaikka on Vehmaan kunta. Kyläyhdistys voi olla jäsenenä muissa paikallisissa tai alueellisissa yhdistyksissä.

2. § Yhdistyksen tarkoitus
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa kylien kehittäminen, yhteistoiminnan ja palvelujen edistäminen sekä yhteisten etujen ajaminen.

3. § Toimintamuodot
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kyläyhdistys
1. toimii tarvittaessa alueen asukkaiden etujärjestönä ja edunvalvojana
2. edistää asukkaiden kiinnostusta vapaaehtoistyöhön sekä omaehtoiseen toimintaan ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojelemiseksi
3. tarjoaa monipuolista ja laadukasta toimintaa sekä mahdollisuudet yhdessäololle
4. ei saa harjoittaa poliittista toimintaa.

4. § Jäsenyys
Kyläyhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä alueella vakinaisesti tai osa-aikaisesti asuvan henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittamaan jäsenmaksun.
Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea kyläyhdistyksen toimintaa tai osallistua siihen ja sitoutuu suorittamaan kannatusjäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on kokouksessa puheoikeus.
Hallitus ylläpitää luetteloa jäsenistä henkilötietolain mukaisesti.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5. § Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen
Jäsenen eroamisesta ja erottamisesta kyläyhdistyksessä noudatetaan mitä voimassa olevassa yhdistyslaissa on sanottu siten, että hallitus päättää jäsenen erottamisesta. Jäsenellä on oikeus saattaa erottaminen yhdistyksen seuraavan kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla hallitukselle asiasta 30 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.
Mikäli jäsen on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen kuuden kuukauden ajan sen erääntymisestä, voi hallitus katsoa hänen eronneen yhdistyksestä.

6. § Jäsenmaksut
Varsinaiset jäsenet suorittavat vuosittaisen jäsenmaksun, kannattajajäsenet kannatusjäsenmaksun. Kyläyhdistyksen syyskokous päättää seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruuden.

7. § Taloudellinen toiminta
Kyläyhdistys voi toimeenpanna asianomaisella luvalla juhlia, arpajaisia ja varojen keräyksiä sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa kyläyhdistyksen toimintaan liittyvää kustannus-, julkaisu- ja ravintolatoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten. Yhdistys voi vuokrata toimintaansa varten hankkimaansa irtainta ja kiinteää omaisuutta. Kyläyhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen.

8. § Toimielimet
Kyläyhdistyksellä on hallitus ja muita hallituksen asettamia toimielimiä.

9. § Kokoukset
Kyläyhdistyksen varsinainen kokous pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kevätkokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. käsitellään hallituksen laatima edellisen kalenterivuoden toimintakertomus,
6. käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
8. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tai muusta toimenpiteestä, johon toimintakertomus, tilinpäätös tai toiminnantarkastajien lausunto saattavat antaa aihetta,
9. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Syyskokouksessa
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri,
2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
3. valitaan kaksi ääntenlaskijaa,
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
5. vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma,
6. päätetään seuraavan kalenterivuoden jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus,
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi,
8. valitaan seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet erovuorossa olevien paikoille,
9. valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toiminnantarkastajat ja heille varahenkilöt,
10. käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

Varsinaisesta kokouksesta ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille viimeistään 7 päivää ennen kokousta kirjeellä tai sähköpostitse.

10. § Ylimääräinen kokous
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian. Ylimääräisestä kokouksesta ilmoitetaan samalla tavalla ja samassa ajassa kuin kyläyhdistyksen varsinaisesta kokouksesta.

11. § Hallitus
Kyläyhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kahdeksan (8) muuta jäsentä ja neljä (4) varajäsentä. Puheenjohtajan toimikausi on yksi vuosi. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet valitaan kyläyhdistyksen syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että vuosittain puolet heistä on erovuorossa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa olevat jäsenet määrätään arvalla. Hallitukseen valittavan tulee olla 15 vuotta täyttänyt.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

12. § Päätöksenteko hallituksessa
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Hallituksen päätökseksi tulee äänestystilanteessa se mielipide mitä enemmistö kannattaa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

13. § Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, puheenjohtajan estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksen on kokoonnuttava vähintään neljä (4) kertaa vuodessa.

14. § Kyläyhdistyksen nimen kirjoittaminen
Kyläyhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai hallituksen määräämä muu henkilö, kukin yksin. Nimenkirjoittajan tulee olla täysi-ikäinen.

15. § Tilit ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen syyskokous valitsee kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt vuosittain.
Kyläyhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään maaliskuun 15. päivään mennessä.

16. § Tilinpäätös ja vastuuvapaus
Yhdistyksen kevätkokous päättää edellisen vuoden tilinpäätöksen vahvistamisesta ja edellisen hallituksen vastuuvapauden myöntämisestä.

17. § Äänestykset
Kun kyläyhdistyksen kokouksessa on tehty kaksi tai useampi kannatettu ehdotus, toimitetaan tarvittavat äänestykset avoimesti. Henkilövaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Kyläyhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on jokaisella yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta.

18. § Kyläyhdistyksen sääntöjen muuttaminen
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, kun sääntömuutoksesta on ilmoitettu kokouskutsussa ja vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kyläyhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa.

19. § Yhdistyksen purkautuminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä purkamista varten koolle kutsutussa kyläyhdistyksen kokouksessa kolme neljäsosan (3/4) määräenemmistöllä kyläyhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä ja vahvistettava aikaisintaan kolme kuukautta myöhemmin pidettävässä purkamista varten kokoon kutsuttavassa kokouksessa yhtälaisella määräenemmistöllä.
Päätettäessä kyläyhdistyksen purkamisesta toisen kerran, kokouksessa on samalla myös määrättävä miten kyläyhdistyksen omaisuus käytetään Rautilan ja Irjalan alueiden hyväksi.